Domy pasywne

Etykiety energetyczne dla okien

Polska za przykładem innych krajów europejskich powinna stworzyć system klasyfikacji poszczególnych elementów budynku mających wpływ na zużycie energii. Zasady etykietowania opracowane są indywidualnie przez kraje członkowskie Unii, jednak konieczność ich wdrażania wynika z prawa UE.

Punktem wyjścia dla opracowania systemu klasyfikacji energetycznej okien jest Dyrektywa 2010/30/UE w sprawie etykietowania produktów wpływających na zużycie energii. Do grupy tej zalicza się wyroby budowlane w tym stolarkę okienną.

Grupą docelową klasyfikacji okien są nabywcy okien spoza branży budowlanej, a sama klasyfikacja ma ułatwić porównanie okien oraz dostarczenie informacji na temat zużycia energii, z jakim wiąże się eksploatacja wybranych okien, a tym samym ukierunkowanie procesu wyboru okien w stronę produktów bardziej energooszczędnych.

Zgodnie z zaleceniami Dyrektywy 2010/30/UE, progi klas A,B,C,D,E,F oraz G określone zostały w taki sposób, aby różnica między poszczególnymi klasami była wystarczająca oraz aby miały zastosowanie wszystkie klasy energetyczne. Wszystkie wprowadzone dotychczas w Europie systemy etykiet energetycznych dla okien nie opierają się wyłącznie na współczynniku przenikania ciepła U, lecz na pełnym bilansie energetycznym wyrażonym jako różnica pomiędzy stratami i zyskami ciepła.

Nowe regulacje dla okien: większe wymagania, lepsze parametry

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to dokument szczegółowo określający parametry nowobudowanych i przebudowywanych budynków.

Dotychczasowe zapisy Rozporządzenia określały maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła Ug okien dla budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego na poziomie Uw=1,8 W/(m2K) (w I, II i III strefie klimatycznej) i Uw=1,7 W/(m2K) ( IV i V strefie).

Zgodnie ze zmodyfikowanymi zapisami rozporządzenia od 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będą nowe, obniżone wartości współczynnika przenikania ciepła Uw we wszystkich rodzajach budynków:

  • Uw max = 1,3 W/(m2K) dla wszystkich okien bez względu na ich wymiary
  • Uw mniejsze niż 0,9 W/(m2K)  dla okien bez ograniczenia ich powierzchni w stosunku do całej elewacji
  • Współczynnik przepuszczalności energii calkowitej promieniowania słonecznego nie może być większy niż 0,35 (dla okien usytuowanych od strony południowej)

Zmiana ta ma na celu zmniejszenie strat ciepła spowodowanych jego ucieczką przez okna i tym samym oszczędzanie energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń. Innymi slowy, już wkrótce okna w nowych obiektach będą musiały być bardziej efektywne energetycznie niż dotychczas.

SWISSPACER to najlepszy wybór! Według Passivhaus Institute (Niemcy), w około 60% oknach i 90%  ścianach osłonowych montowanych w domach pasywnych wykorzystuje się SWISSPACER. Średnia wartość współczynnika ciepła okna z ramką SWISSPACER wynosi 0.028 W/mK, ale odnotowano również niższą wartość – na poziomie 0.020 W/mK.